Publications on International Journals - 2018

02/11/2020

Publications on International Journals - 2018

Publications on International Journals - 2018

No.

Authors

Title

Journal

1

Duong H. T. Linh, Nguyen P. Anh, Truong T. A. Mi, Nguyen T. Tinh, Hoang T. Cuong, Tran L. Quynh, Nguyen T. T. Van, Nguyen V. Minh and Nguyen Tri

Biosynthesis, characteristics and antibacterial activity of silver nanoparticles using Lemon Citrus Latifolia Extract

Materials Transactions

2

Thanh-Danh Nguyen, Chi-Hien Dangand Dinh-Tri Mai

Biosynthesized AgNP capped on novel nanocomposite 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin/alginate as a catalyst for degradation of pollutants

Carbohydrate Polymers

 

3

Sharanjit Singh, Mahadi B. Bahari, Bawadi Abdullah,

Pham T.T. Phuong, Quang Duc Truong, Dai-Viet N. Vo,

Adesoji A. Adesina

Bi-reforming of methane on Ni/SBA-15 catalyst for

syngas production: Influence of feed composition

International journal of hydrogen energy

4

Tan Ji Siang, Thong L.M. Pham, Nguyen Van Cuong, Pham T.T. Phuong,

Nguyen Huu Huy Phuc, Quang Duc Truong, Dai-Viet N. Vo

Combined steam and CO2 reforming of methane for syngas production over

carbon-resistant boron-promoted Ni/SBA-15 catalysts

Microporous and Mesoporous Materials

5

Thuy Duong Nguyen, Boi An Tran, Ke Oanh Vu, Anh Sown Nguyen, Anh Truc Trinh, Gia Vu Pham, Thi Xuan Hang To, Minh Vuong Phan, Thanh Thao Phan

Corrosion protecttion of carbon steel using hydrotalcite/graphene oxide nanohybrid

J.Coat. Technol. Res.

6

Phan Hong Phuong, Luu Cam Loc, Hoang Tien Cuong, Nguyen Tri

Effect of NiO Loading and Thermal Treatment Duration on Performance of

Ni/SBA-15 Catalyst in Combined Steam and CO2 Reforming of CH4

Materials Transactions

7

T. Kim-Dung Hoang, T. Kim-Chi Huynh, T. Hong-Tuoi Do and Thanh-Danh Nguyen

Mannich aminomethylation of flavonoids and anti-proliferative activity against breast cancer cell

Chemical Papers

8

Thi Thanh-Ngan Nguyen, Thanh-Truc Vo, Bich Ngoc-Huong Nguyen, Dinh-Truong Nguyen, Van-Su Dang, Chi-Hien Dang and Thanh-Danh Nguyen

Silver and gold nanoparticles biosynthesized by aqueous extract of burdock root, ArctiumLappa as antimicrobial agent and catalyst for degradation of pollutants

Environmental Science and Pollution Research

9

Le H.T. Anh, Nguyen Tri, Nguyen T.T. Van and Huynh K.P. Ha

Synthesis of ZnTiO3 and Ag/ZnTiO3 and Their Antibacterial Performances

Materials Transactions

10

Pham Thi Nhat Trinh, Nguyen Huu An, Pham Ngoc An, Mai Dinh Tri, Cao Van Du, Phan Nhat Minh, Nguyen Thi Le Thuy, Nguyen Trong Tuan, Vang Thi Kim Thoa, Nguyen Ngoc Tuan & Le Tien Dung

A new benzofuran derivative from the leaves of Ficus pumila L.

Natural Product Research

11

Nguyen Si Hoai Vu , Pham Van Hien, Tran Van Man, Vu Thi Hanh Thu, Mai Dinh Tri and Nguyen Dang Nam

A Study on Corrosion Inhibitor for Mild Steel in Ethanol Fuel Blend

Materials

12

Trong Nghia Ngo, Nhat Minh Phan, Trong Dat Bui, Van Son Dang, Cong Luan Tran, Dinh Tri Mai, Tan Phat Nguyen

Markhacanasin C, cycloartane triterpenoid from the leaves of Markhamia stipulata var. canaense V.S. Dang

Natural Product Research

13

Pham Thi Nhat Trinh, Nguyen Thi To Quynh, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh,

Nguyen Thi Le Thuy, Luu Hong Truong, Nguyen Ngoc Tuan and Le Tien Dung

New cerebroside and chondrocyte proliferation activity of Caryota mitis L

Natural Product Research

14

Nguyen Phung Anh, Huynh Thi Kim Chi, Nguyen Tri and Hoang Thi Kim Dung

Photoactivity of Reducing Graphene Oxide and Titanium Dioxide Composite

for Cinnamic Acid Degradation

Materials Transactions

15

Chi-Hien Dang and Thanh-Danh Nguyen

Physicochemical characterization of Robusta coffee ground spent oil for biodiesel manufacturing

Waste and Biomass Valorization

16

T. Nguyen-Thao Nguyen, T. Ngoc-Ni Huynh, Vinh-Thien Tran,Chi-Hien Dang,T. Kim-Dung Hoang and Thanh-Danh Nguyen

Physicochemical characterization, bioactivity evaluation of essential oil from Citrus microcarpa Bunge leaf and flower

Journal of Essential Oil Research

17

Minh Hieu Do Thi, Quoc Thinh Tran, Tri Nguyen, Thuy Van Nguyen Thi and Ky Phuong Ha Huynh

Fabrication of CuO-doped catalytic material containing zeolite synthesized from red mud and rice husk ash for CO oxidation

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol

18

Cam Loc Luu, Quoc Tuan Nguyen, Tri Nguyen and Si Thoang Ho

Kinetics of gas-phase photooxidation of p-xylene on nano TiO2 P25 thin film

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol

19

Cam Loc Luu, Thi Thuy Van Nguyen, Tri Nguyen, Phung Anh Nguyen, Tien Cuong Hoang and Cam Anh Ha

Thin film nano-photocatalyts with low band gap energy for gas phase degradation of p-xylene: TiO2 doped Cr, UiO66-NH2 and LaBO3 (B = Fe, Mn, and Co)

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol

20

Nguyen Phung Anh, Truong Thi Ai Mi, Duong Huynh Thanh Linh, Nguyen Thi Thuy Van, Hoang Tien Cuong, Nguyen Van Minh, Nguyen Tri

Fortunella japonica extract as a reducing agent for green synthesis of silver nanoparticles

International Journal of Engineering & Technology

21

Pham Van Tat, Bui Thi Phuong Thuy, Tran Duong, Phung Van Trung, Hoang Thi Kim Dung and Pham Nu Ngoc Han

In silico Modelling of 2D, 3D Molecular Descriptors for Prediction Of Anticancer Activities Of Luteolin And Daidzin From Plants Perilla ocymoides L and Glucine max L

Organic and Medicinal Chemistry

22

Pham Van Tat, Bui Thi Phuong Thuy, Tran Duong, Phung Van Trung, Hoang Thi Kim Dung and Pham Nu Ngoc Han

Prediction Of Anticancer Activities Of Kaempferol-3-O-Methylether And Kaempferol-3-O-(2,4-O-DiacetylAlpha-L-Rhamnopyranoside) Isolating From Plant Rhizome Zingiber Zerumbet Sm Using QSDAR Models From 13C-NMR and 15O-NMR Simulation Spectra Data

Organic and Medicinal Chemistry

Công Bố Trên Tạp Chí Quốc Gia - 2018

STT

Tác Giả

Tên bài báo

Tên Tạp Chí

1

Phan Hồng Phương, Lê Hoàng Thanh Dũng, Lê Ngọc Tài, Nguyễn Trí, Lưu Cẩm Lộc

Ảnh hưởng phụ gia V2O5 đến hoạt tính của xúc tác NiO/CeO2 trong phản ứng reforming CH4 bằng CO2 và hơi nước

Tạp chí Hóa học

2

Ha Cam Anh, Nguyen Dien Trung, Hoang Tien Cuong, Nguyen Tri, Tran Khanh Son, Luu Cam Loc

Facile synthesis of carbon-doped TiO2 photocatalyst for degradation of cinnamic acid

Vietnam Journal of Chemistry

3

Nguyễn Thị Thùy Vân, Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Trí, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Thị Cẩm Luyến, Trần Thanh Lực, Hoàng Khánh Vũ, Hà Cẩm Anh

Quang xúc tác phân hủy p-xylene ở pha khí trên màng mỏng LaCoO3

Tạp chí Hóa học

4

Phan Hồng Phương, Lưu Cẩm Lộc, Đỗ Ngọc Tin, Nguyễn Ngọc Trí, Lưu Vũ Sơn Duy, Hoàng Nam, Nguyễn Trí

Reforming kết hợp CO2 và hơi nước của CH4 trên xúc tác NiO/α-Al2O3 biến tính bởi MgO và V2O5

Tạp chí Hóa học

5

Nguyễn Phụng Anh, Trương Thị Ái Mi, Dương Huỳnh Thanh Linh, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Trí

Tính chất và hoạt tính kháng khuẩn của nano bạc được tổng hợp bằng phương pháp hóa học xanh sử dụng dịch chiết múi và quả quất làm tác nhân khử và ổn định

Tạp chí Hóa học

6

Ngô Trọng Nghĩa, Võ Công Thìn, Phan Nhật Minh, Bùi Trọng Đạt, Trần Công Luận, Mai Đình Trị, Nguyễn Tấn Phát

Các axit tritecpen từ lá thiết đinh cà ná Markhamia stipulata var. Canaense V.S Dang

Tạp chí Hóa Học

7

Ngô Trọng Nghĩa, Phan Nhật Minh, Bùi Trọng Đạt, Trần Công Luận, Mai Đình Trị, Nguyễn Tấn Phát

Các flavonoid từ lá thiết đinh cà ná Markhamia stipulata var. Canaense V.S. Dang

Tạp chí Hóa Học

8

Mai Đình Trị, Lê Kiều Hưng, Phan Nhật Minh, Lê Tiến Dũng, Trần Nguyễn Minh Ân, Đặng Thị Phương Loan, Nguyễn Tấn Phát

Coumarin và furanochromone từ rễ thần xạ hương

Tạp chí Hóa Học

9

Trần Thị Ngọc Như, Ngô Hoàng Thanh Bích, Nguyễn La Quỳnh Giang, Võ Thị Thu Giang, Bùi Thanh Hương

Chuyển hóa đu đủ xanh thành vật liệu siêu nhẹ có khả năng hấp phụ chọn lọc dầu và các chất hữu cơ

Tạp chí Hóa học

10

Ngo Trong Nghia, Truong Ngoc Bao Hien, Phan Nhat Minh, Le Tien Dung, Dang Van Son, Tran Cong Luan, Nguyen Tan Phat, Mai Dinh Tri

Flavonoids and iridoid from the leaves of Stereospermum binhchauensis v.s. Dang

Tạp chí Hóa Học

11

Thuy Duong Nguyen, Boi An Tran, Thanh Thao Phan, Anh Son Nguyen, Ke Oanh Vu, Anh Truc Trinh, To Thi Xuan Hang , Marie-Georges Olivier

Influence of graphene oxide on the corrosion inhibition effect of hydrotalcite loaded with 2-benzothiazolythio-succinic acid

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

12

Nguyen Phung Anh, Luu Cam Loc, Luu Thi Thu Ha, Nguyen Thi Thuy Van, Duong Huynh Thanh Linh, Nguyen Tri

Methane synthesis from carbon dioxide using NiO/MSN catalysts: effects of calcination and reduction of catalyst

Vietnam Journal of Chemistry

13

Trần Bội An, Phạm Thị Kim, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Thị Dung, Phan Thanh Thảo

Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ nanocomposite hydroxide lớp kép/graphen oxit và quá trình hấp phụ methyl da cam

Tạp Chí Hóa học

14

Ngo Trong Nghia, Nguyen Nu Dan Phuong, Pham Nguyen Kim Tuyen, Ngo Quoc Luan, Phan Nhat Minh, Bui Trong Dat, Tran Cong Luan, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat

Phytochemical constituents of n-hexane extract from the leaves of Markhamia stipulata var. canaense v.s. Dang

Tạp chí Hóa Học

15

Pham DinhThuong, Doan Tran Duy Cuong, Nguyen Tan Phat, Mai Dinh Tri, Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Kim Phi Phung

Quercetin derivatives from the ethyl acetate extract of the leaves of Sterculiafoetida Linn. (Sterculiaceae)

Vietnam Journal of Chemistry

 

16

Bùi Thanh Hương, Trần Thị Ngọc Như, Võ Thị Thùy Trang, Ngô Hoàng Thanh Bích, Nguyễn la Quỳnh Giang, Nguyễn Thảo Trang

Sốc nhiệt - phương pháp cacbon hóa hiệu quả để chế tạo cacbon aerogel từ biomass đu đủ xanh

Tạp chí Hóa học

17

Trần Vũ Thiên, Trần Thụy Trúc Vy, Nguyễn Thị Thùy Trang,

Phùng Văn Trung, Nguyễn Cửu Khoa, Utkin Yuri, Hoàng Ngọc Anh

Tách và khảo sát hoạt tính giảm đau của một số polypeptid

từ nọc rắn cạp nong Bungarus fasciatus phân bố ở Vĩnh Phúc

Tạp chí Hóa Học

 

18

Nguyen Dien Trung, Luu Cam Loc, Nguyen Tri

Determination of coke on promoted zirconium oxide catalysts in the isomerization reaction of pentane and hexane mixture at high pressure

Can Tho University Journal of Science

19

Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Trí, Nguyễn Thị Thùy Vân, Hoàng Tiến Cường, Hồ Linh Đa, Hoàng Chí Phú, Hà Cẩm Anh

Xử lý hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải thủy sản bằng xúc tác quang TiO2 biến tính

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

20

Hà Cẩm Anh, Phan Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Trí, Lưu Cẩm Lộc

Nghiên cứu loại bỏ hexamethylenediamine trong tổng hợp polyhexamethylene guanidine

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

21

Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Trí, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Trọng Tiến, Phan Hoàng Minh, Nguyễn Việt Tiến, Hà Cẩm Anh, Phan Hồng Phương

Ảnh hưởng Mg đến tính chất và hoạt tính xúc tác Ni/a-Al2O3 trong phản ứng reforming CH4 bằng CO2

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

22

Nguyen Thi My Dung, Vo Thi Dieu Hoa, Do Thi My Lien, Phung Van Trung, Pham Hong Ngoc,Le Ngoc Hung

Chemical composition of essential oil extracted from leaves of vitex negundo linn from Binh Thuan province by hydrodistillation and microwave hydrodistillation

Tạp chí KHCN Đại Học Đà Nẵng

23

Võ Thị Thu Giang, Dương Huỳnh Thanh Linh, Nguyễn Thị Hồng Nơ, Nguyễn Minh Tý, Nguyễn Văn Khoa

Nghiên cứu tách loại tannin và lên men chế biến rượu vang từ dịch ép quả điều

Tạp chí khoa học ĐH Thủ Dầu Một

 

Most view
Public announcement of State budget estimates-2023

Decision No. 12/ QĐ-CNHH, Date: 30/01/2024 To publicize the State budget estimates-2023

Public announcement of State budget estimates - 2022

Decision No. 09/ QĐ-CNHH, Date: 29/01/2024 To publicize the State budget estimates-2022

Decision to establish the Academy-level Doctoral Thesis Evaluation Council

Decision No. 1388/QD-HVKHCN On the establishment of the Academy-level Doctoral Thesis Evaluation Council

Gender Equality: "Gender does not determine ability and qualifications"

Responding to the program: "Month of action for gender equality and preventing and responding to gender-based violence in 2023"

statistic
7 2 2 8 6 1 1 0
Today
562
Yesterday
329
Week
0
Month
10,251